Wat is en doet de Werkgroep TV-geweld

info

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina


In ons dagelijkse leven is de televisie een trouwe huisgenoot, mede-opvoeder en soms baby-sitter! Naast veel positiefs brengt de tv echter ook een wereld met veel agressie en geweld, opgeklopte sensatie en bijbehorende angstaanjagende muziek in onze huiskamer. In die wereld wordt veel gevochten en geschoten - geweld lijkt daarin een normaal middel om konflikten op te lossen. En daar raken we langzamerhand aan gewend. Vooral als de 'goede' partij zich van geweld bedient blijkt dat zowel kinderen als volwassenen dit gemakkelijk accepteren. Zo wordt het heel gewoon om geweld als een vorm van amusement te beschouwen.

De landelijke WERKGROEP TV-GEWELD vindt die gewenning, het domweg accepteren van geweld en agressie als vorm van ontspanning, geen goede zaak. Onze werkgroep, in oktober 1986 te Haarlem opgericht, wil overheid en omroepwereld overtuigen van het belang van een minder op geweld gebaseerd programma-aanbod. Daartoe zoekt de werkgroep steun in de samenleving, zowel bij individuele mensen als bij allerlei organisaties.

Het ligt natuurlijk niet in de bedoeling een nieuw taboe of enige vorm van censuur in het leven te roepen. Het gaat er ook niet om ieder spoortje van geweld van de beeldbuis te weren. Onze werkgroep wijst echter het vertonen van geweld om het geweld beslist af.

In Nederland is met de wijziging van de Mediawet in 2001 beoogd de schade aan jeugdigen te beperken. Regels werden opgesteld t.a.v. de tijdstippen van uitzending, terwijl zelfregulering werd geïntroduceerd met als resultaat de Kijkwijzer, een bron van consumenteninformatie door middel van pictogrammen. Heel nuttig, maar o.i. onvoldoende. De jeugdigen uit de risicogroepen worden er niet door bereikt.
Bovendien blijft afstomping voor geweld niet beperkt tot jeugdige kijkers. De hele maatschappij raakt ermee doordrenkt. Daarom wijst de werkgroep het vertonen van geweld om het geweld beslist af.

De Werkgroep TV-geweld richt zich hiermee tot ieder die het met de huidige overmaat aan geweld op de buis niet eens is. Om daar verandering in te brengen hebben we:

  1. De KRING VAN KRITISCHE KIJKERS, die tv-programma's beoordeelt en daarover rapporten uitbrengt.
  2. Een SPREKERSLIJST met sprekers voor ouderavonden, buurthuizen, culturele, maatschappelijke en politieke organisaties, pedagogische opleidingen enz..
  3. CONTACTEN MET DE MEDIA, om onze denkbeelden bekendheid te geven en de door ons gewenste bijstelling op gang te brengen.
  4. Contacten met de omroepen over hun aankoop- en productiebeleid voor de televisie, met name op het gebied van jeugdprogramma’s.
  5. CONTACTEN MET OVERHEDEN, volksvertegenwoordiging en politieke partijen in verband met de naleving van bestaande regels en een zorgvuldiger invulling daarvan.
  6. Een halfjaarlijkse NIEUWSBRIEF, in wijde kring verspreid, die betrokkenen, organisaties en instanties op de hoogte houdt van onze activiteiten en wat verder in het licht van onze doelstelling interessant kan zijn. Deze nieuwsbrief is tegelijk contactorgaan voor onze leden.
  7. Af en toe een CONGRES of studiedag.
  8. MATERIAAL voor studenten en scholieren die een scriptie of werkstuk maken.
  9. Deze WEBSITE: www.tvgeweld.nl.

hoofdmenu    de werkgroep    uw reactie