Regeringsbeleid

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2Regeerakkoord:
Media-aanbieders en andere belangstellenden zullen worden gestimuleerd een gedragscode voor een veilig media-aanbod te hanteren. Er komt een media-educatie en expertisecentrum om kinderen en jongeren, hun ouders en scholen te ondersteunen in het leren omgaan met de veelheid van media-uitingen.

Beleidsprogramma 2007-2011:
Bevorderen van een respectvolle omgang van mensen met elkaar en van fatsoen in het maatschappelijke verkeer door het veiliger maken van het media-aanbod. Door middel van gedragscodes voor audiovisuele media wordt een dam opgeworpen tegen de verloedering in onder meer reality-programma's en videoclips. Daarbij wordt voortgebouwd op bestaande afspraken over bijvoorbeeld de kijkwijzer.

Algemene Politieke Beschouwingen 2007:
Vraag van de g.a. Slob (CU) en g.a. Van der Vlies (SGP):
Afgesproken is dat er een media-educatiecentrum moet komen. In de OCW-begroting staan voorstellen voor een netwerk, in plaats van een expertisecentrum. Wilt u dat uitleggen? Uitvoering media-educatiecentrum graag nog in dit begrotingsjaar. Hoe wordt omgegaan met de ideeŽn in de SGP-nota voor versterking waarden en normen in de media?
Antwoord:
Het kabinet gaat langs drie lijnen vormgeven aan mediawijsheid:
  1. Inrichting van een Media-educatie en expertisecentrum in 2008 in overleg met organisaties die zich bezighouden met mediawijsheid. Doel van centrum is kinderen en jongeren, hun ouders en scholen te ondersteunen in het omgaan met de veelheid van media-uitingen en samenhang en samenwerking te versterken tussen initiatieven op het terrein van mediawijsheid. Er gebeurt immers al veel op dit terrein. Het kabinet wil dat die kennis, ervaring en expertise beter benut gaat worden. De organisatorische vorm wordt nader bepaald en is onderwerp van de brief jeugd en media die voor het einde van dit jaar naar de TK zal worden gestuurd.
  2. Het kabinet onderzoekt of er naar Amerikaans voorbeeld een klachtensysteem moet komen voor ouders over geweld, seks en vloeken op de tv. De minister van OCW zal de TK nog voor het einde van het jaar een brief toezenden over jeugd en media waarin hij dit aspect meeneemt.
  3. Omroepen wordt gevraagd een gedragscode op te stellen. Het kabinet vraagt van de omroepen zelf na te denken welke grenzen ze in acht nemen, vooral op de tijden dat ook kinderen en jongeren (mee)kijken. De minister van OCW zal op korte termijn gesprekken voeren met de omroepen.