Klachtenregeling NICAM

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2007 nr. 2Omdat het voor iedereen open staat klachten in te dienen, niet alleen over geweld waartoe we ons als werkgroep beperken, maar ook over angst, seks, grove taal, drugs- en alcoholmisbruik, laten we hieronder de daarbij geldende procedure volgen.
  1. Een klacht moet schriftelijk en gemotiveerd d.m.v. een klachtenformulier worden gestuurd naar het NICAM, Postbus 322, 1200AH Hilversum. Het formulier is verkrijgbaar via 035-64.60.860 of info@nicam.cc en ook te downloaden van www.nicam.cc.
  2. De klacht dient binnen twee weken na kennisneming van de betreffende uitzending te worden ingediend.
  3. De klager krijgt bericht over de ontvankelijkheid van de klacht.
  4. Bij in behandeling nemen bekijkt het bureau van het NICAM een band van de uitzending en geeft zijn mening over het al of niet gegrond zijn van de klacht.
  5. Als de klager zich niet kan vinden in de mening van het bureau, kan deze vragen de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie van het NICAM.
  6. Zodra de voorzitter van deze commissie besluit de klacht in behandeling te nemen wordt de zittingsdatum vastgesteld.
  7. De beklaagde omroep krijgt drie weken de tijd voor een verweerschrift.
  8. Klager en beklaagde krijgen gelegenheid voor een mondelinge toelichting tijdens de zitting. De commissie kan vragen aan hen stellen.
  9. 6 8 weken na de zitting volgt de uitspraak.
  10. Tegen die uitspraak is voor in het ongelijk gestelde partij(en) beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep van het NICAM.
Nadere informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van het NICAM www.nicam.cc. Daar zijn ook alle reeds gedane uitspraken van de Klachtencommissie te vinden.