Wijzer kijken vraagt aanvulling Kijkwijzer

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 1De Kijkwijzer biedt een goede basis voor regulering en toezicht in de sector. Om de goede kwaliteit van de Kijkwijzer te handhaven dient het NICAM een leeftijdscategorie van 9 jaar toe te voegen en een categorie die niet de schadelijkheid maar de geschiktheid aanduidt.

Dit stelt het advies aan het ministerie van OCW dat is verricht door de Commissie voor Jeugd, Geweld en Media onder leiding van Anne Lize van der Stoel. Het rapport 'Wijzer kijken' is vandaag aan Medy van der Laan, staatssecretaris van Media en Cultuur, aangeboden. De commissie constateert dat de organisatie achter de Kijkwijzer, NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media) haar werk goed doet. Om de goede kwaliteit van de Kijkwijzer te handhaven dient het NICAM ouders en verzorgers meer mogelijkheden te geven om te beoordelen of een film, tv-programma, computerspel of internetdienst geschikt is voor hun kinderen. Ouders willen ook meer informatie voor welke leeftijdscategorie een product is bedoeld en waarom een product mogelijk schadelijk is.

Andere aanbevelingen:
De onafhankelijkheid van het NICAM en de betrokkenheid van andere belanghebbenden dan de aanbieders van producten moet op bestuurlijk niveau beter zichtbaar zijn. Een groter draagvlak in de sector is noodzakelijk voor het voortbestaan en de verdere uitbouw van het NICAM. De betrokkenheid van de overheid bij het NICAM blijft noodzakelijk.

De commissie pleit verder voor onderzoek naar invoering van een leeftijdscategorie van 9 jaar. Zij vraagt aandacht voor recente ontwikkelingen in de muziekclipcultuur. Daarin is soms sprake van verheerlijking van geweld en machtsmisbruik.

De commissie stelt in lijn met een eerder advies van de Raad voor Cultuur dat kinderen weerbaarder moeten worden in hun mediagedrag. Die 'Mediawijsheid' zal bij jongeren, ouders en opvoeders moeten worden gestimuleerd. Niet alleen het onderwijs speelt daarbij een rol, ook de welzijnssector, ouder-kind centra, maatschappelijk werk etc. Dit stelt nieuwe eisen aan de professionals die hierin werken.

De commissie wijst de producenten en distributeurs van audiovisuele producten, spelletjes en internetpagina's ook op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Goede productinformatie over de inhoud wordt door hun klanten gevraagd, maar slechts mondjesmaat en uitsluitend op het terrein van schadelijkheid aangeboden.

Na de afschaffing van de filmkeuring is het NICAM opgericht. De Kijkwijzer geeft met symbolen aan voor welke leeftijdsgroep het product mogelijk schadelijk is en waarop deze leeftijdsaanduiding is gebaseerd (grof taalgebruik, drugs, sex, angst, discriminatie en geweld). Na een evaluatie is in diverse media en in de Tweede Kamer kritiek geuit op het functioneren van het NICAM en de Kijkwijzer. De staatssecretarissen Van der Laan en Ross van Dorp (VWS) hebben daarom de commissie verzocht een advies uit te brengen over het thema Jeugd, Geweld en Media. De commissie bestaat naast de voorzitter uit Nico van Eijk, Duco Hoogland, Els van Noorduyn en Mir Wermuth.

Persbericht Ministerie van OCW, 15-12-2005