Citaten uit verkiezingsprogramma's

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 2Onderstaand letterlijke citaten uit de verkiezingsprogramma's die de politieke partijen maakten voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november 2006. Ze omvatten alles wat we hebben kunnen vinden over geweld in de media en in computerspellen.
Klik hier voor een beschouwing hierover.

CDA

Er komt een media-expertisecentrum waar ouders, programmamakers en omroepen normen ontwikkelen voor programma’s voor kinderen en jongeren. Ook de commerciële zenders zijn hierbij betrokken. Bij het tegengaan van criminaliteit gaat het immers niet alleen om opsporing en vervolging, maar ook om het bestrijden van de oorzaken van criminaliteit. Denk aan wapenbezit, verloedering, onaanvaardbaar groepsgedrag en nieuwe media die geweldgebruik ‘normaliseren’. Verruwing van het maatschappelijk klimaat is al snel een voedingsbodem voor geweld en criminaliteit. De overheid spreekt de media, scholen, horecagelegenheden, etc. aan op hun bijdrage aan onderling respect en maatschappelijk fatsoen. Programma’s en clips met excessief geweld of vrouwonvriendelijke inhoud worden niet of pas laat in de avond getolereerd. De overheid zal de media aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en afspraken met hen maken om zich te houden aan de maatschappelijke normen rond drugs en om (het overmatig gebruik van) alcohol niet verder te normaliseren.

ChristenUnie
Media-educatie voor zowel jongeren als hun ouders kan jongeren weerbaar maken in hun omgang met de verschillende media. Daar worden middelen voor beschikbaar gesteld. Er wordt een landelijk expertisecentrum ingesteld waar ouders terechtkunnen met vragen over mediagebruik. Zelfregulering en een betere handhaving moeten er toe leiden dat die normale maatschappelijke normen ook op het internet normaal worden. Het NICAM ontwikkelt zich samen met de Reclamecodecommissie tot een brede commissie waar klachten kunnen worden ingediend over misbruik van de vrijheid van meningsuiting, normoverschrijdende reclame en geweld of seks op tv en internet. De overheid stimuleert de reclamebranche en de commerciële zenders om zich vrijwillig bij deze commissie aan te sluiten.

GroenLinks
Er komt op scholen meer ruimte voor cultuureducatie, met speciale aandacht voor nieuwe media als het internet.

PvdA
Bij sommige programma’s wordt de grens van ranzigheid wel dicht genaderd. En soms, zoals bij bepaalde videoclips waarin de gettocultuur centraal staat, worden beelden neergezet die over die grens gaan. Zenders moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor wat zij uitzenden en de effecten daarvan op het gedrag van kinderen.

SGP
Voor de vakken Nederlands, geschiedenis en media-educatie moet in het lesrooster meer tijd worden ingeruimd. (Bij deze partij wel veel aandacht voor seks in de media.)

SP
Zelfregulering heeft niet geleid tot een beperking van gewelddadig en seksistisch gedrag op tv. Daarom zouden bij het opstellen van de kijkwijzer ook ouderorganisaties, wetenschappers en andere professionals betrokken moeten worden.


D66, EénNL, Partij voor de Dieren en VVD
Niets.