Brief aan de politieke partijen

logo

Nieuwsbrief
TV-geweld
2006 nr. 2Geachte dames en heren,

Met deze brief roepen wij u op in uw verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer aandacht te schenken aan de problematiek van de overmaat van geweld op de televisie en in computerspelletjes.

Wij zijn er van overtuigd, en vele onderzoeken bewijzen dit (zie onze website www.tvgeweld.nl), dat het vele geweld op tv, in computerspellen enz. een negatief effect heeft op de samenleving.

De Kijkwijzer is ontwikkeld om de schadelijkheid van o.a. geweld in de media duidelijk te maken en daardoor te beperken. Ons inziens zou dit instrument echter uitgebreid dienen te worden:
  • Ten eerste door ook normen en waarden die de getoonde producties uitdragen in de beoordeling te betrekken.
  • Ten tweede zou er een verplichting moet komen om bij publicatie van programmagegevens ook de Kijkwijzerpictogrammen te vermelden. Momenteel worden die in vrijwel geen enkel dagblad opgenomen. Dit terwijl ze wel via het ANP worden aangeboden.
  • Ten derde zijn wij van mening dat er voor producties, die een voorbeeld zijn van hoe geweldloos met conflicten om te gaan, een speciaal “respect-pictogram” zou moeten komen.
Daarnaast is het noodzakelijk om de totale hoeveelheid uitgezonden geweld te verminderen. Het is immers vooral de niet aflatende stroom geweld, die van jongs af aan over kinderen (en volwassenen) wordt uitgestort, die schade doet. Dit is, zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten, mogelijk door maatregelen zoals:
  • Het verbieden van het vertonen van schadelijk geweld (inclusief voorfilmpjes) voor 8 uur ’s avonds. (Overigens maakt dit het ook voor ouders gemakkelijker hun kinderen te vrijwaren van ongewenst tv-geweld.)
  • Het vaststellen van een verhouding van geweld versus niet-geweld. Bijvoorbeeld maximaal 20% van de zendtijd van een zender mag gevuld worden met films die als schadelijk gewelddadig geclassificeerd zijn.
  • Het vaststellen van een maximaal aantal uren geweld dat per zender per week vertoond mag worden.
Voorts zouden er meer programma’s en meer computerspellen moeten worden gemaakt en aangekocht waarin het oplossen van problemen met geweld niet vanzelfsprekend is en die toch spannend zijn. Stimulering vanuit de overheid, zowel financieel als anderszins, vinden wij noodzakelijk.

Als laatste punt wijzen wij op de noodzaak van een breed opgezette media-educatie. Het verheugt ons dat zowel een advies van de Raad voor Cultuur als het rapport ‘Wijzer Kijken’ hiervoor pleiten. Minder verheugend achten wij het dat tevens een ‘Jeugd en Media Instituut’ lijkt te worden afgewezen. Wij vrezen dat zonder een krachtig stimulerend orgaan de brede media-educatie niet van de grond zal komen.

Wij verzoeken u deze brief ook door te geven aan degenen die binnen uw partij bezig zijn met het opstellen van het verkiezingsprogramma en zullen graag vernemen of u aan onze oproep gevolg geeft.

Tot een nadere toelichting zijn wij natuurlijk graag bereid.