Afspraken over metatoezicht op NICAM

Nieuwsbrief
TV-geweld
2005 nr. 1NICAM-voorzitter Hedy d'Ancona en Commissariaatvoorzitter Jan van Cuilenburg ondertekenden op 14 april een nieuw convenant waarin afspraken zijn vastgelegd over de taakverdeling tussen beide partijen en over de wijze waarop het Commissariaat het metatoezicht zal uitvoeren op de kwaliteit van de NICAM-classificaties. Het vorige convenant, dat dateerde van juni 2001, is ingetrokken. Het door de staatssecretaris gewenste metatoezicht op het NICAM vormde de aanleiding voor het nieuwe convenant.

Het metatoezicht betreft de kwaliteit van de NICAM-classificaties op het gebied van televisie, film, video en DVD. Het Commissariaat ziet toe op de controle die het NICAM zelf uitoefent en op de criteria die het NICAM gebruikt om te bepalen of de classificatie betrouwbaar, valide, stabiel, consistent en nauwkeurig is. Bij de validiteit gaat het om de vraag of de classificaties kloppen in de ogen van de gebruikers: vinden ouders en opvoeders dat de Kijkwijzer een goede indicatie geeft van de mogelijk schadelijke elementen in mediaproducties? De validiteit zal worden beoordeeld aan de hand van de aantallen klachten en de aard van de klachten die het NICAM heeft ontvangen en aan de hand van de gegevens uit het meest recente publieksonderzoek. Daarnaast moet een voortdurende ontwikkeling van het Kijkwijzersysteem de validiteit waarborgen.

De betrouwbaarheid kan worden gemeten door te kijken naar de mate van overeenstemming tussen de classificaties van een steekproef uit de producties door twee of meer codeurs: de intercodeurbetrouwbaarheid. In dit geval zal niet worden vergeleken tussen classificaties van codeurs onderling maar tussen die van codeurs en NICAM-medewerkers. Verder zal het NICAM de codeurs jaarlijks een DVD met een aantal fragmenten toesturen, die zij via de codeurswebsite moeten classificeren. Daarmee wordt een goed beeld verkregen van de intercodeurbetrouwbaarheid.
Afgesproken is dat het NICAM jaarlijks voor 1 maart gegevens aanlevert over het voorafgaande jaar. Het Commissariaat rapporteert vervolgens voor 1 juli aan de staatssecretaris over het metatoezicht.

Uit: Co-Media, april 2005

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 2 mei 2005