Programmaquota 2002

Nieuwsbrief
TV-geweld
2004 nr. 1

naar hoofdmenu
terug naar vorige pagina

naar inhoudsopgave
info over de werkgroep
naar reactieformulier

In de Europese Televisierichtlijn zijn voor alle regionale en landelijke publieke en commerciële omroepen verplichte percentages Europees (50%) en onafhankelijk product (10%) opgenomen. Deze regels zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Mediawet, waarbij het percentage onafhankelijk product voor de landelijke publieke omroep is verzwaard tot 25%. Daarnaast schrijft de Mediawet een verplicht percentage oorspronkelijk Nederlands of Friestalig product voor (50% voor publieke, 40% voor commerciële omroepen).

De landelijke publieke omroepen voldeden in 2002 ruimschoots aan de verplichte percentages Europees, onafhankelijk en oorspronkelijk Nederlands of Friestalig product. Enkele regionale publieke omroepen bleven in gebreke ten aanzien van de onafhankelijke producties. De oorzaak hiervan ligt in het deel van de zendtijd dat in aanmerking wordt genomen bij het berekenen van de percentages. Zendtijd die is besteed aan nieuws, sport, spel, reclame en teletekst wordt buiten beschouwing gelaten. Bij de regionale omroepen blijft er dan weinig zendtijd over en wat er over blijft is doorgaans door de omroepen zelf gemaakt.

De grote commerciële zenders voldeden geen van allen aan het percentage Europese producties, Yorin zond ook onvoldoende Nederlands of Friestalige producties uit. Wel werd ruimschoots voldaan aan het percentage onafhankelijk product. De omroepen die niet aan de wettelijk vereiste quota hebben voldaan, hebben van het Commissariaat een waarschuwing gekregen.

Het was de eerste keer dat de omroepen op grond van de Beleidsregels Programmaquota rapporteerden over het voldoen aan de verschillende quota. Voorheen kon worden volstaan met een opgave van de eindpercentages, zonder inzichtelijk te maken waarop deze waren gebaseerd. De nieuwe wijze van rapporteren bleek hier en daar nog vragen op te roepen. Zo was het voor de muziekzenders TMF, MTV en The Box niet duidelijk of de afzonderlijke videoclips moesten worden ingedeeld of de daaruit samengestelde programmaonderdelen.

Naar aanleiding van de rapportages over 2002 zullen de Beleidsregels met de omroepen worden besproken. Vóór 1 april 2004 moeten de omroepen rapporteren over het jaar 2003. De Publieke Omroep rapporteert over de totale zendtijd in een jaar; de regionale omroepen en de commerciële omroepen brengen verslag uit over vier, door het Commissariaat aangewezen, weken.

Uit: Co-media, februari 2004

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 10 maart 2004