Werkgroep TV-geweld

Nieuwsbrief
TV-geweld
2000 nr. 2

naar hoofdmenu naar inhoudsopgave info over de werkgroep naar reactieformulier

Een terugblik op het jaar 2000 laat ons zien dat een belangrijk deel van onze activiteiten plaatsvindt via de 'nieuwe media'. Er is een toenemende vraag om informatie via E-mail. Hetzelfde geldt voor de vraag naar scriptiepakketten. Een enkele keer ontvangen we de resultaten van de ondermeer door ons geleverde informatie terug in de vorm van een scriptie.

In één van deze scripties, afkomstig uit het Protestants Christelijk Onderwijs werd erop gewezen dat er meer teksten in de bijbel te vinden zijn die het geweld verwerpen dan het gebod: Gij zult niet doden.

  • Psalm 11:5 De Here toetst de rechtvaardige en de goddeloze; en wie geweld bemint, die haat. Hij
  • Prediker 3:31 Weest niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen.
  • Ezechiël 45:9 Laat af van geweld en onderdrukking, handelt naar recht en gerechtigheid.
  • Zacharia 4:6 Niet door kracht noch geweld, maar door mijn geest, zegt de Here der heerscharen.

Het aantal internet bezoeken is ca. 10.000.

De rubriek actuele berichten wordt regelmatig bijgewerkt.

Van de klachtenmogelijkheden wordt weinig gebruik gemaakt.

De TV-geweld quiz-computer was bij de opening van de landelijke dag tegen zinloos geweld in het Provinciehuis van Zuid-Holland. Er is veel gebruik van gemaakt.

Voor de toekomst proberen we vooral aan te sluiten bij het decennium voor vrede en geweldloosheid voor de kinderen van deze wereld, waartoe de Verenigde Naties hebben opgeroepen.

Naar onze mening kunnen de media een grote bijdrage leveren aan een cultuuromslag. Wij proberen ideeën aan te dragen en initiatieven te nemen. De eerste gesprekken met het media-circuit hebben inmiddels plaatsgevonden.

Als u zinvolle adressen, netwerken, connecties hebt, wij houden ons ten zeerste aanbevolen.

Dini Harms

hoofdmenu    inhoudsopgave    de werkgroep

Updated: 16 december 2000